תקנון אתר

הגדרות בתקנון זה יהיו למונחים הבאים עם המשמעות שלהלן:

 1. החברה – ביוטי ספליי שיווק בע”מ, ח.פ. 514613751 רחוב ההגנה 17, אור יהודה
 2. האתר – אתר האינטרנט www.wordpress-470484-1855604.cloudwaysapps.com
 3. הפריטים – הפריטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. זמן אספקת הסחורה – החברה מתחייבת לארוז ולהוציא את ההזמנות בתוך 5 ימים לדואר ישראל.
 5. דואר ישראל למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל.
 6. דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל עם אפשרות מעקב על החבילה באתר דואר ישראל.
 7. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ביעד המבוקש.
 8. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אותה ציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 9. מועד אספקה מבוקש – המועד אותו ציין המזמין כמועד המועדף עליו כיום האספקה.
 10. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי של המזמין.
 11. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחול המועד.

כללי

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית לממכר מוצרי טיפוח, קוסמטיקה, מניקור ופדיקור והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בדוא”ל [email protected] .
 3. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר. תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי חוק. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 6. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 7. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי).
 8. אם עודכנו המחירים לפני השלמת תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
 9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת.
 12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 13. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 14. הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר לצורך ביצוע הזמנה על פי החלטת הגולשת להירשם – באמצעות טופס ההרשמה.
 15. הרישום הוא חד פעמי ולאחר מכן תוכל הלקוחה לבצע הזמנות נוספות ללא צורך ברישום מחדש.
 16. במקרה של אובדן סיסמא, תישלח ללקוחה סיסמא חדשה שתאפשר לה לגלוש באתר.
 17. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי הלקוחה, ופרטיה לא יועברו לגורם שלישי אלא אם מתחייב בחוק.
 18. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 19. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. במקרה של מסירת פרטים שגויים במועד ביצוע ההזמנה, לא תוכל החברה להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם. היה והמוצרים יחזרו לחברה בשל מסירת פרטים שגויים, תחוייב הלקוחה בתשלום דמי טיפול ומשלוח.
 20. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 21. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוחה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תימסר הודעה מתאימה ללקוחה על אישור העסקה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 22. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך והיא תתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
 23. אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. במקרה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. כל האמור בסעיף זה, הנו כפוף לכך כי החברה תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה (אם שילמה) לחברה ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
 24. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספקו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך, כל זאת בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוחה.
 25. במקרים בהם כרטיס האשראי של הלקוחה אינו בתוקף או שנמצאו בו פרטים חסרים, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, תיצור הנהלת האתר קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה. כל לקוחה תהא רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה.
 26. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוחה הוא זה שישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה.

פרסומות באתר

 1. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים מעת לעת, באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א.
 2. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. בהתאם לחוק הספאם, תוכל הלקוחה לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או ע”י שליחת פקס ו/או הודעת דוא”ל. אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים בהם קיימים קישורים לאתר wwwwordpress-470484-1855604.cloudwaysapps.com.
 3. החברה אינה מתחייבת כי קישורים אלו יובילו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

 1. האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) בידי המזמינה בלבד לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: ביטול לפני שליחת ההזמנה ללקוחה יהיה ללא חיוב נוסף, יוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.
 2. זיכוי כספי ינתן על ביטולים שנעשו בתוך 14 ימים מקבלת הסחורה.
 3. החלפות ניתן לבצע עד 7 ימים מיום קבלת המוצר. מובהר ומוסכם כי פריטים ב”סייל”/מבצע או בסוף עונה ניתנים להחלפה בלבד ותוך 48 שעות בלבד ממועד אספקת ההזמנה ועל חשבון הלקוחה. לא ינתן זיכוי כספי אלא זיכוי למימוש באתר התקף לחודש ימים מיום הפקתו. זיכוי כספי עבור פריטים שנרכשו בסייל ינתן רק עבור פריטים שיוחזרו למשרדי ביוטי ספליי בע”מ בתוך 48 שעות מקבלתם.
 4. לא ניתן להחזיר או להחליף פריטים שנרכשו ב”פיינאל סייל”. עבור פריטים שנרכשו בפיינאל סייל לא יינתן החזר כספי מסוג כלשהו ולא יינתן זיכוי למימוש באתר.
 5. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. היה והתווסף חיוב בגין דואר רשום להזמנה, עלות הדואר הרשום תנוכה מסך הזיכוי.
 6. הזיכוי ינתן בתנאי והפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל.
 7. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי החברה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הפריט המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט – כאשר לא נעשה בו כל שימוש, כשהוא באריזתו המקורית, והתוויות מחוברת לפריט, באותם האמצעים בהם היתה מחוברת כאשר יצא ההמוצר את משרדי החברה.
 8. זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, בכפוף ללוחות הזמנים של חברת האשראי. הזיכוי יבוצע באותם התנאים בהם התבצעה העסקה. קרי, עסקה שבוצעה בתשלומים – תזוכה בתשלומים, עסקה שבוצעה בתשלום אחד, תזוכה בתשלום אחד.
 9. 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. במידה ולא הודיעה הלקוחה לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הסכמה כי לא נפל כל פגם וכי ללקוחה ו/או המזמינה לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו בפריט.
 10. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי או זיכוי למימוש באתר בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. אופן החזרת המוצרים – הלקוחה תשלח את המוצר חזרה על חשבונה  ל ביוטי ספליי שיווק בע”מ ברחוב ההגנה 17, קומה 3, אור יהודה 6023201 . ניתן ליצור קשר בטלפון 03-6244144.
 11. זיכוי כרטיס האשראי ו\או זיכוי למימוש באתר יבוצעו בתוך 14 ימי עסקים מרגע בו התקבל המוצר שהוחזר במשרדי החברה.

אספקה ומשלוחים:

 1. אספקת המוצרים שנרכשו תבוצע באמצעות דואר רגיל או דואר רשום בדואר ישראל. במסגרת זמן האספקה שצויין בעת ההזמנה, ובכפוף לזמני השירות של דואר ישראל .
 2. דמי המשלוח יצוינו בתום תהליך ההזמנה תחת רשימת המוצרים שנבחרו, וייגבו בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא את ההזמנות בתוך 3 ימי עסקים לחברת לדואר ישראל.
 3. במשלוחים באמצעות דואר רשום ודואר רגיל, זמן האספקה תלוי בדואר ישראל. על פי תנאי האספקה של דואר ישראל, זמן המשלוח בדואר רשום לרוב לוקח עד 14 ימי עסקים.
 4. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חב’ דואר ישראל, אך נעמוד לרשותכם על מנת לפתור כל בעיה. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר השלמת תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, ובתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה שאינה בשליטת החברה. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

אחריות החברה

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה .

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש.

אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. זכויות יוצרים כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור והמוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, (בין אם נרשמו ובין אם לא) תמונות וטקסטים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), סמויה או גלויה אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.